mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor


Süreç Analizi ve İnsan Odaklı Süreç İyileştirme Çalışmaları

                                                          Mustafa Öncer


Bir kuruluşta süreç analizi, süreç düzenlemenin temel hedefleri olan; geçiş sürelerinin kısaltılması, kalitenin iyileştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi açısından son derece önemlidir. Öte yandan süreç düzenleme, iş bilimine (ergonomi) dayalı güvenilir bilgileri ve bunların uygulanmasına ilişkin yöntemleri iş sistemiyle bağlantılı olarak sağlar. Böylece bir işletmede tedarikten sevkiyata kadar tüm süreçler; çalışan kişiler, üretim araçları ve üzerinde çalışılan nesneler arasında amaca uygun ortak bir etkime sağlanarak, ekonomik ve insana uygun biçimde düzenlenmiş olur.

Süreç düzenlemenin hedefleri; ancak, süreçler aşağıda sıralanan konular dikkate alınarak düzenlendiğinde gerçekleştirilebilir.

·     İş, çalışanın maddi varlık temelini güvence altına almalıdır, yani ücretlendirme uygun ve ekonomik olmalıdır.

·        İş, insan odaklı olmalıdır, yani çalışan kişinin yeteneklerini ve becerilerini korumalı, hatta bunları geliştirmesine katkıda bulunmalıdır.

Böylece süreç düzenleme; insan, teknoloji, enformasyon ve organizasyonun çalışma yerlerinde birbirleriyle etkileşime gireceği en uygun koşulları oluşturmak demektir.

Ekonomikliğin ve insan odaklı bir çalışma yerinin gerekleri şunlardır:

· Ekonomik bir miktar performansı (üretilen parça başına zamanın düşük olması),

· Yeterli kalite,

· Zamana bağlı maliyetin düşük olması (düşük çalışma yeri maliyeti),

· Çalışanın dayanabileceği bir yüklenme ve zorlanma,

· Zorunlu iş güvenliği.

İnsan odaklı süreç düzenlemenin, anayasal olarak da güvence altına alınmış olan temel insan hak ve özgürlüklerine uyması gerekir.

Bunlar:

·          Fiziksel zarar görmeme ve yaşam hakkı. Süreçler, çalışanı, meslek hastalıklarından ve iş kazalarından koruyacak, kabul edilebilir bir iş yüklenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

·          Kişiliği özgürce geliştirme hakkı. Süreçler, çalışanın kazanılmış yeteneklerini ve niteliklerini dikkate alan ve destekleyen çalışma koşulları oluşturacak şekilde düzenlenmelidir.

·        İnsan onurunun korunması hakkı. Bu bağlamda, süreç düzenlemenin yanı sıra sosyal çevrenin düzenlenmesi ve çalışanın bu düzenleme sürecine katılmasına olanak sağlanması yer alır.

Süreç analizi ve insan odaklı süreç düzenleme çalışmalarının amacı, çalışanların iş yapabilme gücü ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, iş süreçlerinin verimliliğini arttırmaktır. Verimliliği arttırma amacına ulaşmanın araçları da üretim planlama, ön ve kesin maliyet hesapları, performans ölçütlerinin belirlenmesi, verimliliği artırmaya yönelik sürekli iyileştirme vb. çalışmaların yapılmasına yönelik olarak iş akışlarını incelemek, ilgili çalışma yerlerinde zaman verilerini saptamak ve değerlendirmek suretiyle kurulmuş süreç veri organizasyonudur.

Burada hedeflerin, ne tür değişkenler dikkate alındığında hangi niteliklere sahip kaç kişi tarafından (norm kadro) yerine getirileceği de önem kazanmaktadır.

 

Süreç Verilerini Belirleme

Süreç verileri kapsamında yer alan öngörülen zaman verileri, gerçek akışların gözlenmesi sonucu kaydedilen verilerin değerlendirilmesiyle elde edilir. Miktara ilişkin öngörülen veriler ise öngörülen zamanlardan hareketle hesaplanır.

Zaman ölçümü yöntemleri, birim zamanın belirlenmesini içerir. İzleyen alt bölümlerde birim zamanı oluşturan zaman bileşenleriyle ilgili özet bilgi verilmektedir.

Temel Zaman

Temel zaman, bir iş akışının insan tarafından plana uygun olarak yapıldığı akış dilimlerine ilişkin öngörülen zamanların toplamından oluşur.

Dağılım Zamanı

Birim zamanın diğer bileşenlerinden birisi olan dağılım zamanı, iş akışı sırasında plansız olarak ortaya çıkan tüm ek akış dilimlerine ait zamanların toplamıdır. Dağılım zamanını saptayabilmek amacıyla istatiksel kayıp zaman analizi (iş örneklemesi) yönteminden yararlanılır. Süreç Veri Belirleme programı bu yöntemin pratik ve ekonomik olarak uygulanabilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Dinlenme Zamanı

Birim zamanın üçüncü bileşeni olan dinlenme zamanının hesaplanmasında dinlenme zamanı payından yararlanılmaktadır. Dinlenme zamanı her çalışan için performans yeteneğine göre farklılık gösterir. Çalışanların performans arzları birbirinden farklı olacağına göre, dinlenme zamanları da farklı olacaktır. Fakat iş sistemlerinde herkes için ayrı ayrı dinlenme zamanı vermenin imkanı yoktur. Bu nedenle baz performansla (% 100) ilişkilendirilmiş temel zaman dikkate alınarak dinlenme zamanı verilmektedir.

 Birim Zaman

Temel, dağılım ve dinlenme zamanlarının toplamı birim zamanı vermektedir.  Birim zaman, bir birimin öngörülen üretim (işlem) zamanıdır.

 

Süreç Analizi ve Akış Türleri Dağılımı

Süreç verimliliğinin artırılabilmesi amacıyla yapılacak iyileştirme projelerinde, süreçleri analiz ederek süreçlerde ortaya çıkan akış türlerinin dağılımını bilmek, karar vericilere önemli ipuçları sağlar. Bu bağlamda geliştirilmiş pek çok yöntemin en önemlilerinden birisi, belli bir görev doğrultusunda insan, üretim aracı ve girdinin etkimeleri sonucu meydana gelen akış türleri dağılımını ortaya çıkarmada yararlanılan istatistiksel kayıp zaman analizi (iş örneklemesi)’dir.

İş örneklemesi tek başına bir amaç değil, işletmenin iş süreçlerine ayna tutan bir araçtır. Eğer aynadaki görüntü doğru okunabilirse, son derece yararlı bir araç haline dönüşür ki, işte iş örneklemesinin gücü de burada yatmaktadır. Bununla birlikte iş örneklemesinin verdiği olumlu görüntü, yani planlı akış türlerinin payının yüksek olması her zaman ilgili bölümün çok verimli olduğu anlamına gelmeyebilir. Çünkü iş örneklemesi çalışanın performansını değerlendirmez. Örneğin ilgili akış türleri payının çok yüksek olmasına karşın gözlemlenen bölümdeki çalışanların performans düzeylerinin ortalaması düşükse bu bölümün verimli çalıştığını söylemek çok doğru olmaz. Tabii ki tersi de olabilir. İş örneklemesi sonuçlarını değerlendirirken bu durumların da sorgulanmasında yarar vardır.

 

Optimum Kadro Sayısının Belirlenmesi

Personel ihtiyacı, görevlerin yerine getirilmesi için nitelik ve nicelik açısından gerek duyulan personel kapasitesidir.

Nicel personel ihtiyacının saptanmasında, görevlerin yerine getirilmesi için belirli bir zamanda ve belirli bir süreyle gereken personel sayısı esas alınır.

Personel ihtiyacı, nicel olarak saptanırken, zamansal personel ihtiyacı ve zamansal personel varlığı karşılaştırılarak aradaki ilişkilerden yararlanılır.

 

Süreç İyileştirme Çalışmaları

İşletmeler, varlıklarını sürdürebilmek ve bunun için de pazar paylarını artırabilmek için üretim maliyetlerini sürekli izlemek ve iyileştirilmesini sağlamak üzere, ürüne değer katmayan ve kayıp olarak adlandırılan faaliyetler ile beklemeleri, yapılacak sistematik analizler ile belirleyip önlenmesi yolunda çaba sarf etmelidirler. Bu günümüzde işletmeler açısından genel geçer kural haline gelmiştir.

Problemler fark edilmediği ya da fark edilse bile üzerinin örtüldüğü durumlarda çok daha ciddi sorunlara dönüşmektedir. Bunun yerine, her problem iyileştirme için değerli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Şirketlerde problem oluşturan ya da oluşturacak noktalar birbirine çok benzemektedir. Bunlar;

a) makinelerde yüksek hazırlık ve duruş zamanları,

b) prosesler arasında aşırı stok bulundurma,

c) çalışma yerleri arasında yapılan taşımaların çokluğu,

d) bir önceki süreçten kaynaklanan hatalı parçalar,

e) organizasyondan kaynaklanan beklemeler,

f) çalışma yerleri yerleşiminin akışa uygun olmaması,

g) çalışma koşullarının uygunsuzluğu,

h) çalışanların belirlenen talimatlara uymaması ya da uymak zorunda oldukları bir talimatın olmaması vb.

 

Sağlanan Kazanımlar

Süreç analizi ve süreç iyileştirme çalışmalarından sağlanan kazanımlar da şu başlıklar altında toplanabilir:

1.   Projede görev alan tüm teknik personel, süreç iyileştirme yöntemlerini inceleyip, öğrenme ve uygulama fırsatı bulur.

2.   Önemli ergonomik yanlışlıklar saptanır ve iyileştirme çalışmaları yapılır veya projelendirilir.

3.   Çalışma koşullarından oluşan yüklenimler hesaplanır ve bu koşulların iyileştirilmesi konusunda çalışmalar başlatılır.

4.  Antropometrik açıdan yapılan incelemeler sonunda uygun çalışan-uygun çalışma alanı konusunda iyileştirilecek noktalar belirlenir ve yönetime raporlanır.

5.   İyileştirme projelerinde ciddi maliyet avantajı sağlayacak öneriler geliştirilir.

6.  Atıl kapasite alanları tespit edilip, bu kapasitenin efektif kullanımının sağlayacağı faydalar yönetime raporlanır.

7.   Taşıma hareketlerini azaltacak alternatif yerleşim planları hazırlanır ve yönetime sunulur.

8.   Kayıp zamanlar (uzun hazırlık süreleri, kişisel nedenle ara vermeler, işe geç başlama, işi erken bırakma vb) hesaplanır, sebepleri, yarattığı maliyet kayıpları ve giderilmeleri için iyileştirme önerileri yönetime raporlanır.

9.   Projenin başarıyla tamamlanması için iyi bir takım ruhu oluşturulur.


mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

Haberler

Kayıp zamanların tespitinde Pocketsvb programı büyük kolaylık sağlıyor!
--------------------------------
Uygulamalı İş Etüdü, Maliyet Bilinci Geliştirme, Ergonomi eğitimlerimize yoğun ilgi sürüyor!
--------------------------------
Facebook'ta REFA grubuna katılmak için lütfen sol yandaki ilgili ikonu tıklayınız...
--------------------------------
Menüde makaleler başlığı altında İş Etüdü ile ilgili yeni yazılar eklenmiştir.
--------------------------------
REFA Maliyet Muhasebesi eğitimleri başlıyor... Kayıt olmak için lütfen acele ediniz!
--------------------------------
Pocketsvb programı şimdi de ÜLKER grubuna bağlı CCC Gıda A.Ş.'de iş yüklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılıyor.
--------------------------------
NCR Eğitim ve Danışmanlık size uygulanabilir çözümler sunar...
--------------------------------
 

© 2010 - Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yer alan yazılar kaynak gösterilerek kısmen ya da tamamen kullanılabilir.

levitra generico cialis generico viagra sin receta comprar cialis kamagra 100 acquisto viagra viagra cialis 20 mg viagra generico cialis generico kamagra prezzo kamagra oral jelly viagra bestellen levitra kopen kamagra bestellen